Elementy 0

Diamond Expert

0
Twój koszyk: 0 zł
Zaznacz stronę
Produkty

Regulamin sklepu internetowego www.diamondexpert.pl

obowiązujący od 15.10.2020 r.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.diamondexpert.pl (dalej: „Sklep Internetowy”), w tym zasady zawierania umów sprzedaży na odległość poprzez stronę Sklepu Internetowego, zasady wykonywania niniejszych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość, a także zasady postępowania reklamacyjnego, jak również prawa i obowiązki stron Klientów Sklepu Internetowego oraz Sprzedawcy.
 2. Sklep Internetowy działający pod adresem www.diamondexpert.pl prowadzony jest przez Piotra Jasicę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DIAMOND EXPERT Piotr Jasica, NIP: 7371787587, REGON: 492960813, Mordarka 567, 34-600 Limanowa, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
 3. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, niezbędnych wymagań technicznych łącznie:
  1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę internetową (np. Microsoft Edge w wersji 85 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 70 i wyższej, Chrome w wersji 85 i wyższej, Safari w wersji 13 i wyższej, Opera w wersji 70 i wyższej);
  2. w przeglądarce internetowej włączona obsługa JavaScript oraz zapis plików Cookies;
  3. aktywny adres e-mail.
 1. Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkim załącznikami (tj. Załącznik nr 1 – Polityka prywatności, Załącznik nr 2 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy, Załącznik nr 3 – Formularz odstąpienia od umowy, Załącznik nr 4 – Formularz reklamacyjny) stanowiącymi integralną część Regulaminu.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. W przypadku Klienta, który nie jest osobą fizyczną domniemywa się, że Klient jest reprezentowany przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Miejsce Zamieszkania Konsumenta – miejsce, w którym Klient będący Konsumentem przebywał z zamiarem stałego pobytu w chwili zawarcia umowy.
 5. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, pod adresem elektronicznym: www.diamondexpert.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informację o aktualnej ofercie Sprzedawcy, sprawdzić dostępność danego towaru, a także kupić towar lub zlecić świadczenie usługi.
 6. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży towaru lub umowa świadczenia usług, a także umowa dostarczania treści cyfrowych (o ile w danym przypadku ma zastosowanie), zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą zapłaty przez Klienta ceny w pełnej wysokości, w tym również na podstawie dokumentu pro-forma otrzymanego od Sprzedawcy w związku ze złożonym przez Klienta Zamówieniem. 
 7. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może kupić w Sklepie Internetowym. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Każdy Towar posiada szczegółowy opis wraz ze specyfikacją. Podane parametry Towarów są zgodne z informacją producenta.
 8. Przybliżony czas realizacji zamówienia – czas realizacji zamówienia każdorazowo podany na strony Sklepu Internetowego przy danym Towarze.
 9. Rzeczywisty czas realizacji zamówienia – czas realizacji zamówienia każdorazowo przesyłany do Klienta po złożeniu Zamówienia przez Klienta na adres e-mail podany przez Klienta do kontaktu przy składaniu Zamówienia.
 10. Usługa Sprzedawcy – usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę, np.: Dostawa Towaru, Ubezpieczenie, Gwarancja, Montaż.
 11. Cena – cena należna Sprzedawcy za dany Towar, którą Klient jest zobowiązany zapłacić zgodnie ze złożonym zamówieniem w Sklepie Internetowym. Jest to cena wskazana w zamówieniu, za którą Klient zamówił dany Towar w Sklepie Internetowym. Ceny podane w Sklepie Internetowym są podawane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Podane w Sklepie Internetowym ceny Towarów zawierają koszt dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Sprzedawca – DIAMOND EXPERT Piotr Jasica, NIP: 7371787587, REGON: 492960813, Mordarka 567, 34-600 Limanowa.
 13. Treści – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, które niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia pochodzą od Sprzedawcy.
 14. Konto Klienta – konto klienta w Sklepie Internetowym, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach i zawieranych umowach w Sklepie Internetowym.
 15. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, który umożliwia Klientowi złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym m.in. sposobu dostawy.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia stanowiące ofertę zakupu danego Towaru skierowaną do Sprzedawcy. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży.
 17. Polityka prywatności Sklepu Internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego.
 18. Zakupy bez rejestracji w Sklepie Internetowym – dodatkowa nieodpłatna usługa stworzona przez Sprzedawcę dla Klienta umożliwiająca dokonanie zakupu Towaru z asortymentu Sprzedawcy bez konieczności uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym.
 19. Siła Wyższa – siła wyższa oznacza niezależne od woli Sprzedawcy lub Klienta zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży na odległość w całości lub w części, trwale lub przejściowo, którego Sprzedawca lub Klient nie mógł w normalnych warunkach przewidzieć ani zapobiec lub przeciwdziałać zdarzeniu bądź jego skutkom przy zachowaniu należytej staranności. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności klęski żywiołowe, epidemie, pandemie, akty władzy państwowej, działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki powszechne i lokauty lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje i blokady drogowe. W przypadku wystąpienia siły wyższej terminy dla realizacji Zamówień Towaru, dla których siła wyższa stanowi przeszkodę, mogą ulec stosownemu przedłużeniu o czas występowania siły wyższej oraz czas usunięcia jej skutków umożliwiający wznowienie wykonywania umowy sprzedaży na odległość.
 20. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. umożliwienie Klientowi składania ofert zawarcia umów sprzedaży w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  2. prowadzenie Konta Klienta,
  3. przesyłanie wiadomości e-mail,
  4. newsletter,
  5. dodawanie opinii, komentarzy, ocen przez Klienta w zakresie dokonanych przez niego transakcji,
  6. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia od Klienta, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji procesu reklamacyjnego, ewentualnie zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.
 1. Konto Klienta
 1. Sklep Internetowy umożliwia Klientowi założenie Konta Klienta.
 2. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta dopiero po dokonaniu rejestracji.
 3. Przy rejestracji Klient podaje imię i nazwisko, adres e-mail, a także wybiera hasło (opcjonalnie numer telefonu).
 4. Klient zapewnia, że dane wskazane przy rejestracji są zgodne z prawdą. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką przetwarzania danych osobowych, a nadto potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami.
 5. Z chwilą umożliwienia Klientowi dostępu do Konta Klienta, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta na czas nieoznaczony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta Klienta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 6. W celu złożenia oferty nabycia Towaru Klient składa Zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien posiadać Konto Klienta, chyba że wybrał opcję zakupu bez rejestracji.
 8. Do dokonania zakupu bez rejestracji w Sklepie Internetowym konieczne jest, aby Klient:
  1. Zaakceptował Regulamin,
  2. Podał dane niezbędne do realizacji Zamówienia (tj.  adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki towaru, imię i nazwisko lub numer NIP w przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorcę oraz dane niezbędne do wystawienia faktury – nazwa firmy, adres, NIP, jeśli są inne niż dane podane do realizacji Zamówienia).
 1. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w Formularzu Zamówienia są aktualne i zgodne z prawdą.
 2. Założenie i utrzymywanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest nieodpłatne.
 3. Klient nie może umieszczać w Sklepie Internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca zastrzega prawo do zablokowania Klientowi dostępu do indywidualnego Konta Klienta w Sklepie Internetowym lub niektórych jego funkcji w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu lub zamieści treści o charakterze bezprawnym.
 1. Dokumentacja zakupów w Sklepie Internetowym
 1. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie Internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Wystawienie faktury VAT do paragonu fiskalnego jest możliwe jedynie, jeżeli numer NIP został wskazany na paragonie fiskalnym.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronach Sklepu Internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.
 1. Cena i płatności
 1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o Cenie Towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży na odległość Klient składa Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia. Zamówienie stanowi ofertę zakupu danego Towaru skierowaną do Sprzedawcy. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca przedstawia Klientowi dokument pro-forma określający szczegółowe warunki Umowy sprzedaży na odległość, w tym Rzeczywisty czas realizacji zamówienia oraz termin zapłaty, chyba że Klient wybierze inną z dostępnych metod płatności.
 4. Umowa sprzedaży na odległość zostaje zawarta z chwilą zapłaty przez Klienta Ceny w całości, w tym na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty w terminie jednego dnia roboczego , oferta przestaje wiązać.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą zapłaty przez Klienta ceny w pełnej wysokości, w tym na podstawie dokumentu pro-forma otrzymanego od Sprzedawcy w związku ze złożonym przez Klienta Zamówieniem.
 6. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach i terminie zapłaty.
 7. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowa opłata, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.
 8. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
 9. Płatność w Sklepie Internetowym może zostać dokonana za pomocą przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy – przedpłata, lub Klient może wybrać następujące formy płatności: BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 1. Dostawa i sposób realizacji zamówienia
 1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania Zamówienia.
 3. Towary mogą być dostarczane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Towary może zostać dostarczone Klientowi w jeden z następujących sposobów:
  1. Przesyłka wysłana za pośrednictwem Raben Logistics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. Przesyłka wysłana za pośrednictwem Schenker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  3. Dostawa realizowana przez Sprzedawcę,
  4. Dostawa realizowana przez zewnętrzną firmę transportową,
  5. Dostawa realizowana przez flotę transportową producenta,
  6. Odbiór osobisty w punkcie odbioru Towaru pod adresem: ul. Źródlana 22, 33-340 Stary Sącz.
 1. Ze względu na cechy towaru, w szczególności jego wymiary lub masę, niektóre ze sposobów dostarczenia Towarów określonych w ust. 4 mogą być niedostępne dla poszczególnych zamówień.
 2. Rzeczywisty czas realizacji zamówienia rozpoczyna się z dniem uznania Ceny w całości na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Klient obowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej lub transportowej oraz niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy w razie uszkodzeń.
 1. Odstąpienie od umowy i skutki odstąpienia od umowy
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.
 10. Odstępując od umowy Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował Klientowi, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Klient powinien dokonać zwrotu Towaru poprzez odesłanie na adres DIAMOND EXPERT Piotr Jasica, ul. Źródlana 22, 33-340 Stary Sącz, lub dostarczenie towaru pod ten adres.
 12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru (na przykład na skutek uszkodzeń powstałych przy przechowywaniu).
 13. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, którego ze względu na swój charakter nie można w zwykłym trybie odesłać pocztą (na przykład ze względu na masę lub wymiary), koszty zwrotu takiego towaru mogą okazać się wysokie i zależą od odległości, masy i wymiarów Towaru, sposobu zapakowania. Szacunkowe koszty zwrotu towaru mogą wynieść do 10000 zł.
 14. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych przez Klienta za pobraniem.
 15. Postanowienia Regulaminu Sklepu dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale „VII. Odstąpienie od umowy i skutki odstąpienia od umowy” stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. Sprzedawca wobec Klienta będącego Konsumentem odpowiada za wady Towaru na zasadach zawartych w art. 566 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru wobec pozostałych Klientów (tj. Klientów niebędących Konsumentami) jest wyłączona.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym w szczególności dostawców Towaru lub usług internetowych.
 5. Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania w celu zweryfikowania zgodności Towaru z zawartą umową sprzedaży oraz zgłoszenia Sprzedawcy (także w ww. terminie), wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 7. Reklamacja powinna zawierać opis dostrzeżonej wady i żądanie Klienta oraz dowód zakupu w Sklepie Internetowym (np. paragon, faktura, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta), dodatkowo Klient powinien załączyć fotografie lub film obejmujące zakupiony Towar – w miarę możliwość dokumentujące dostrzeżone wady Towaru.
 8. Sprzedawca może zwrócić się do klienta o przesłanie dodatkowych informacji, jeżeli ich uzupełnienie jest istotne dla rozpoznania reklamacji.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Klienta. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w powyższym terminie, uważa się, że reklamację Klienta uznał za uzasadnioną.
 10. Postanowienia Regulaminu Sklepu dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale „IX. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru” stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca (dalej: „Administrator”).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów, ich przedstawicieli oraz innych osób kontaktujących się w jakikolwiek sposób ze Sprzedawcą, jak również na temat przysługujących im praw, zawarte są w Polityce prywatności Sklepu Internetowego.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.
 3. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży na odległość przez Sprzedawcę lub Klienta z uwagi na skutki Siły Wyższej nie będzie uznawane za naruszenie umowy sprzedaży na odległość. O ile to możliwe w danych okolicznościach Strona dotknięta skutkami Siły Wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, jej przyczynie i przewidywanym czasie trwania.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 5. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/staly_sad_polubowny), wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Krakowie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/podstawowe_informacje). Konsument może także zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów (np. https://eurzad.powiatwielicki.pl/index.php?ram=swydzial&id=22). Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Wskazane postepowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 6. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zawartej umowy jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
 7. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Załączniki:

 • Załącznik nr 1– Polityka prywatności – Zobacz
 • Załącznik nr 2 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy – Zobacz
 • Załącznik nr 3 – Formularz odstąpienia od umowy – Zobacz
 • Załącznik nr 4 – Formularz reklamacyjny – Zobacz