Elementy 0

Diamond Expert

0
Twój koszyk: 0 zł
Zaznacz stronę
Produkty

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.DIAMONDEXPERT.PL

Informacja dla użytkowników sklepu internetowego https://www.diamondexpert.pl/

Informacja dla subskrybentów newslettera

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych Klientów na stronie internetowej www.diamondexpert.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) i w związku z korzystaniem przez Klientów ze Sklepu Internetowego, w tym świadczeniem usług drogą elektroniczną przez usługodawcę.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: “RODO”.

Kto jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Jasica prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DIAMOND EXPERT Piotr Jasica, NIP: 7371787587, REGON: 492960813, Mordarka 567, 34-600 Limanowa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: DIAMOND EXPERT Piotr Jasica, Mordarka 567, 34-600 Limanowa,
 2. poprzez e-mail: biuro@diamondexpert.pl,
 3. telefonicznie: +48 535 632 671

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i podstawach prawnych:

 1. Zawieranie i realizowanie umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), względnie nasz prawnie uzasadniony interes, jeżeli jest Pan/Pani przedstawicielem podmiotu będącego stroną umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Świadczenie usług związanych z posiadaniem konta w Sklepie Internetowym, w tym m.in. w zakresie śledzenia historii zamówień, możliwości szybkiego dokonywania zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Pana/Panią oraz kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach, z którymi zwrócił się Pan/Pani do Nas korzystając m.in. z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi.
 4. Informowanie Pana/Pani poprzez Newsletter o nowościach w ofercie. Podstawą prawną jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie takich informacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Nas, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 6. Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po Naszej stronie, jak i Pana/Pani. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Przekazanie Pana/Pani danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom zewnętrznym, w szczególności takim jak: dostawcy usług informatycznych,

podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe, operatorzy pocztowi i kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), podmioty świadczące usługi prawne czy audytowe,

ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Polska.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe:

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:

 1. Założył Pan/Pani konto w Sklepie Internetowym, Pana/Pani dane są przetwarzane przez cały okres aktywności konta, aż do jego likwidacji,
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu albo dłużej, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub okresów okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,
 3. kontaktował się Pan/Pani z nami, Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia kontaktu.

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, będziemy je przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po Naszej stronie, jak i Pana/Pani, jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.

Jakie ma Pan/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Gwarantujemy realizację wszystkich uprawnień przysługujących Panu/Pani na podstawie postanowień RODO. W związku z powyższym:

 1. Ma Pan/Pani prawo do uzyskania od Nas informacji, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do nich;
 1. Jeżeli zauważy Pan/Pani, że przetwarzane przez Nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia;
 1. Może Pan/Pani żądać usunięcia danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą:
  1. jeżeli Pana/Pani dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez Nas zebrane;
  2. udzielona przez Pana/Panią zgoda zostanie cofnięta;
  3. zgłosi Pan/Pani sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 1. Może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:
  1. jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Nam sprawdzić ich prawidłowość;
  2. jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie chce Pan/Pani, aby zostały usunięte;
  3. okaże się, że Pana/Pani dane osobowe nie są Nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu ustalenia, czy Nasz prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu
 1. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o Nasz uzasadniony interes prawny, ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
 1. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie:
  1. Pana/Pani zgody lub
  2. jest niezbędne do wykonania, zawartej z Panem/Panią umowy lub
  3. jest niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, lub
  4. przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny
ma Pan/Pani prawo do otrzymania od Nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie pdf.). Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy to My przesłali je innemu administratorowi. Zrobimy to jednak tylko w przypadku, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.
 1. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Nas Pana/Pani danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie stosujemy profilowania.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Nami. Dane adresowe podano powyżej.